VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

9. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu

04.06.2019

Výbor vzal na vědomí Prohlášení ze Sibiu, které je výstupem z neformálního summitu lídrů členských států EU. Projednávání o pozicích vlády a programu červnové Evropské rady bylo přerušeno z důvodu nedostatku informací a za účelem přípravy návrhu usnesení, které by zaujalo postoj k problému reprezentace ČR při vyjednávání o víceletém finančním rámci 2021-2027 a financování jednotlivých evropských politik v kontextu návrhu auditní zprávy Komise týkající se předsedy vlády ČR a skupiny AGROFERT.

Výbor ocenil výsledky summitu EU – Čína, který se konal 9. dubna 2019. VEU je toho názoru, že ekonomické vztahy s Čínou musí být založeny na otevřenosti, nediskriminaci, spravedlivé soutěži, rovných podmínkách, transparentnosti a reciprocitě tak, aby z nich obě strany mohly mít vyvážený prospěch. Zároveň zdůrazňuje, že absolutní prioritu ve vzájemných vztazích musí mít ochrana bezpečnosti ČR a jejích občanů. Partnerství s Čínou musí být založeno na dodržování mezinárodních standardů ochrany lidských práv a závazků vyplývajících z mezinárodního práva.

VEU projednal návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce evropského veřejného ochránce práv. Tuto instituci považuje za důležitou v přispívání k odhalování nesprávného úředního postupu, posilování transparentnosti a naplňování principů dobré správy v činnosti orgánů a institucí EU. Podporuje podrobnější úpravu činnosti ochránce i rozšíření a specifikaci jeho působnosti vůči orgánům a institucím EU. Výbor souhlasí s možností přístupu ochránce k informacím orgánů a institucí EU a členských států, které jsou předmětem služebního tajemství či utajení, pokud to neohrozí národní bezpečnost.

 

Výbor vzal na vědomí Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na léta 2020 – 2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019) a zprávu Komise Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací. Projednal také informaci o dosavadním způsobu výběru zástupce Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu a návrh na změnu jednacího řádu Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu.

 

Copyright © 2014-2015