Byl především o financích, konkrétně o víceletém finančním rámci 2021-2027, vlastních zdrojích EU, evropských fondech, ale v neposlední řadě také o novém rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa, který jsem měl tu čest zpravodajovat.

Nový program Horizont Evropa jsem navíc konzultoval s několika kolegy z oblasti vědy a vzdělávání z Česka i Evropy. Usnesení je tedy tentokrát trochu delší a jde více do hloubky problematiky.

Na čem se tedy výbor usnesl?
1. podpora vědy a inovací je klíčovým prvkem udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti v globálním měřítku
2. ocenil plánované navýšení oproti H2020 o 30 %
3. pro naplnění zamýšlených cílů by ale měl být rozpočet navýšen ještě více, nejlépe na dvojnásobek H2020, ale minimálně na 120 mld. €
4. plánování klíčových iniciativ by mělo být transparentnější a otevřené
5. finanční zátěž pro členské státy spojená s vybudováním a provozem evropských velkých výzkumných infrastruktur by měla být snížena
6. měly by být akcentovány a více finančně podpořeny programy ERC a Marie Skłodowska-Curie
7. ve všech pilířích důsledně propojovat vědu a inovace se vzděláváním
8. reflexe ze strany humanitních a společenskovědních oborů by měla být součástí všech pilířů a misí
9. jedním z klíčových témat programu by měla být sladká voda, její ochrana a kvalita a návaznost na problematiku klimatu
10. aktivity blízké trhu by měly být explicitně doplněny základním výzkumem
11. mělo by se usilovat o synergie s Evropským obranným fondem
12. možnost přesunu až 10 % prostředků mezi a uvnitř pilířů by se neměla vztahovat na pilíř I a měla by být využívána pouze při výjimečných krizových situacích
13. někteří aktéři (např. mnohé univerzity) mohou jen velmi omezeně využívat půjčky, jež program předpokládá
14. možnost ukončit aktivitu, která „ztratila relevanci“, zvyšuje finanční riziko řešitelů a je nejasná z hlediska důkazů
15. na budování a provoz European Open Science Cloud je třeba vyčlenit adekvátní evropské prostředky
16. je žádoucí vyjednat s UK vhodnou formu participace na programu
17. podporuje koncepci open science a související zásady FAIR (údaje dohledatelné, přístupné, interoperabilní a opakovaně použitelné), na aplikaci přístupu je potřeba vyčlenit odpovídající prostředky k zajištění vybudování, provozu a udržení kvality Open Access časopisů a platforem bez omezení publikační kvality a kvantity.

Na obrázku je ovšem rakouský velvyslanec při představení priorit rakouského předsednictví Evropské rady.