Výbor vzal na vědomí Prohlášení ze Sibiu, které je výstupem z neformálního summitu lídrů členských států EU. Projednávání o pozicích vlády a programu červnové Evropské rady bylo přerušeno z důvodu nedostatku informací a za účelem přípravy návrhu usnesení, které by zaujalo postoj k problému reprezentace ČR při vyjednávání o víceletém finančním rámci 2021-2027 a financování jednotlivých evropských politik v kontextu návrhu auditní zprávy Komise týkající se předsedy vlády ČR a skupiny AGROFERT.

Výbor ocenil výsledky summitu EU – Čína, který se konal 9. dubna 2019. VEU je toho názoru, že ekonomické vztahy s Čínou musí být založeny na otevřenosti, nediskriminaci, spravedlivé soutěži, rovných podmínkách, transparentnosti a reciprocitě tak, aby z nich obě strany mohly mít vyvážený prospěch. Zároveň zdůrazňuje, že absolutní prioritu ve vzájemných vztazích musí mít ochrana bezpečnosti ČR a jejích občanů. Partnerství s Čínou musí být založeno na dodržování mezinárodních standardů ochrany lidských práv a závazků vyplývajících z mezinárodního práva.

VEU projednal návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce evropského veřejného ochránce práv. Tuto instituci považuje za důležitou v přispívání k odhalování nesprávného úředního postupu, posilování transparentnosti a naplňování principů dobré správy v činnosti orgánů a institucí EU. Podporuje podrobnější úpravu činnosti ochránce i rozšíření a specifikaci jeho působnosti vůči orgánům a institucím EU. Výbor souhlasí s možností přístupu ochránce k informacím orgánů a institucí EU a členských států, které jsou předmětem služebního tajemství či utajení, pokud to neohrozí národní bezpečnost.

 

Výbor vzal na vědomí Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na léta 2020 – 2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019) a zprávu Komise Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací. Projednal také informaci o dosavadním způsobu výběru zástupce Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu a návrh na změnu jednacího řádu Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu.