Projednali jsme sdělení týkající se iniciativy Zlepšování právní úpravy. Iniciativa přinesla od svého spuštění v roce 2015 určitý pokrok, ale je třeba se problematice důsledněji věnovat. Pro legitimitu EU je klíčová její efektivita a důsledné a nediskriminační kontrolování a vymáhání přijatých závazků. Důležitým aspektem zlepšování právní úpravy musí být legislativně-technická a jazyková kvalita právních aktů EU a jejich celková politická, administrativně-technická a právní promyšlenost. Přijali jsme řadu doporučení týkající se konkrétních nástrojů zlepšování právní úpravy jako je posouzení dopadů, hodnocení legislativy, Výbor pro kontrolu regulace nebo program REFIT.

VEU (bohužel) nepodpořil přechod od jednomyslného hlasování k rozhodování kvalifikovanou většinou v oblasti sociální politiky a v oblasti zákazu diskriminace z důvodu rozdílů v sociálních systémech jednotlivých členských států. Nicméně vnímá rostoucí význam sociální politiky v rámci EU a potřebu efektivního rozhodování v této oblasti v kontextu společných výzev jako je demografický vývoj či změny na pracovním trhu.

Zabývali jsme se také sdělením o politice rozšíření EU pro rok 2019 a sdělením k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v EU. Souhlasíme s hodnocením zemí západního Balkánu a Turecka a se stanoviskem Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství. Připomněli jsme, že dlouhodobě podporujeme rozšiřování EU, vždy ale za předpokladu, že země splňují všechny nezbytné podmínky. Vyjádřili jsme lítost nad rozdílností v názorech na rychlost rozšiřování mezi členskými státy. Z tohoto důvodů se domníváme, že by se ČR měla připravit na možnost, že před další rozšířením EU bude nutné provést vnitřní reformu EU.

VEU se také zabýval závěry veřejného slyšení s názvem „Potřebuje ČR vodní koridor Dunaj–Odra–Labe“, který se konal dne 14. června 2019 na půdě Senátu. Zřetelně se projevují slabiny projektu spočívající především v ohrožení životního prostředí, nepředstavitelné ekonomické nákladnosti, nedostatečné mezinárodní oponentuře projektu nebo nedostatečnou průjezdností řek v okolních státech.