Program

1. Srozumitelný stát

“Chci, aby právní předpisy i státní správa byly předvídatelné, bylo na ně spolehnutí a podporovaly hospodářskou a občanskou aktivitu občanů. Jen tehdy se může plně rozvíjet individuální svoboda každého z nás. Chci stát srozumitelný pro jeho občany.”

Ochrana člověka, jeho života a svobody. Bezpečí a dohled nad dodržováním našich práv ze strany ostatních – včetně veřejné moci. Taková je podle mě úloha státu. A právě takovou úlohu musí vyjadřovat jasně, srozumitelně psaný zákon, minimalizující možnost podivných výjimek a výkladů.

Senátoři i poslanci by měli omezovat vpád nadbytečných regulací do našeho běžného života. První otázka, kterou si musí klást je, zda je daného zákona potřeba. Není možné, aby se daná oblast ponechala dohodě mezi lidmi nebo společnostmi? Pokud je právní úprava potřeba, jaký je minimální rozsah? Odráží současný stav fungování společnosti, její směřování? Tam, kde se lidé, jejich rodiny, spolky a společnost obejdou bez vstupu státu, by stát neměl zasahovat.

Pokud budu zvolen senátorem, budu se snažit o kombinaci nadhledu, schopnosti naslouchat tvůrci zákona a zdravého rozumu. Při své práci vědce jsem se naučil formulovat otázku, udělat rešerši současného stavu, analyzovat situaci a problém řešit. Myslím, že podobně je nutno přistupovat i k práci v politice.

Zákony musí být připraveny tak, aby je kvůli chybám nebylo nutné záhy měnit. Aby předvídaly vývoj v dané oblasti. Aby obsahovaly krátká a jasná pravidla napsaná pokud možno co nejběžnějším jazykem. Aby občan k pročtení zákona nepotřeboval slovník, profesora práva nebo celou dovolenou. Chci zlepšit dohledatelnost zdůvodnění přijímaných zákonů a komentářů k nim.

Prosazuji maximální zjednodušení účasti občanů ve volbách – možnost hlasovat přes internet, zmenšení a zlevnění volebních komisí, mechanizaci sčítání hlasů. Vítám zákon o státní službě, pakliže zajistí transparentnost rozhodování, odpovědnost úředníků za rozhodnutí a odpolitizování státní správy. To sice od návrhu schváleného Sněmovnou nelze příliš očekávat, ale právě Senát má nyní ještě šanci to zlepšit.

2. Vzdělání jako priorita

“Budu se zasazovat o kvalitní vzdělání pro naše děti i vnoučata, které je předpokladem dlouhodobé prosperity našeho státu.”

ČR v poměru výdajů na vzdělávání významně zaostává za mnoha vyspělými i rozvíjejícími se státy. Jde přitom o chytrou investici do naší budoucnosti. Zásadní roli učitelů pro společnost je nezbytné adekvátně ohodnotit jak finančně, tak různými způsoby podpory a uznání jejich práce. Je třeba motivovat ty, kteří mají pro tuto náročnou práci nadání, kuráž a zájem, aby šli učit nastupující generace. Institucím je potřeba nabídnout odpovídající zázemí.

Změny vzdělávacího zařízení by měly začít už od předškolních zařízení. Rodiče dětí jsou dnes nezřídka rukojmími na trhu soukromých mateřských škol. Chci proto usilovat o změnu školského zákona, která by podpořila nárůst počtu státních školek a zlepšila jejich kvalitu.

Koncepčně a na celostátní úrovni je třeba řešit situaci na základních a středních školách. Učitelské sbory jsou často poměrně zakonzervované a pro mladé schopné lidi neatraktivní. S tím souvisí nedostatečné platové ohodnocení jejich práce a nízká prestiž učitelské profese. Školy musí mít dostatečné kapacity k zajištění politiky inkluzivního vzdělávání, v jejímž rámci není nikdo posílán do praktických škol jen pro svou etnicitu či slabšísociální zázemí.

Po všech změnách, kterými v uplynulých letech prošla státní maturita, je zapotřebí její nastavení zakotvit v jednotné podobě a dosáhnout tak v této oblasti tolik potřebné stability. Práce však musí pokračovat, a to ve zlepšení fungování CERMATu. Otázky u státní maturity musí mít meziročně stejnou obtížnost a ekvivalentní hodnocení. Toho lze dosáhnout především tlakem vyvíjeným na ministerstvo školství.

V současnosti se maturitě blíží slabé populační ročníky. Avšak počet míst na vysokých školách především kvůli trvalému nárůstu počtu soukromých škol nabízejících “klientský přístup” ke studentům stále roste. Pracovní trh začíná být zahlcen absolventy, kteří však často nemají odpovídající kompetence a hrozí jim velký problém se shnáněním stálého zaměstnání.

Veřejné vysoké školy v České republice dlouhodobě trpí zásadním podfinancováním. To v současnosti platí zejména pro pražské univerzity, protože ty byly administrativně-politickým rozhodnutím vyloučeny z možnosti využít strukturální fondy EU pro obnovu a rozvoj své infrastruktury. Efektivní náprava tohoto neblahého a riskantního stavu je zásadním úkolem nadcházejícího období. Jde především o vládní odpovědnost, nicméně dohled a tlak Senátu může významně napomoci.

Častým tématem v souvislosti s financováním vysokého školství je školné. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že o navýšení podílu studentů (resp. jejich rodičů) na financování studia je možné uvažovat pouze za splnění dvou zásadních podmínek: nesmí být ohrožena potřebná výše veřejného financování a musí být pečlivě ošetřeno riziko sociální bariéry.

Pro vysokou kvalitu univerzit jako míst, kde se poskytuje vzdělání v kontaktu s aktivně provozovanou vědou, je nutné zajištění akademických svobod. Ty, jak ukazují rozsáhlé mezinárodní zkušenosti, vyžadují samosprávné řízení univerzit. Pravidelně se opakující návrhy na ryze manažerské řízení univerzit jako firem jsou z hlediska akademických svobod velmi riskantní. Vždy se budu zasazovat o obranu těchto svobod před politickými tlaky.

3. Vynikající věda

“Česká republika by měla být místem, které bude hrdé na svou vynikající vědu. O to se budu vždy zasazovat.”

Současná česká věda je v mnohem lepší kondici, než byla před dvaceti lety. Na spočítání špičkových pracovišť, která se mohou srovnávat s evropskou a světovou špičkou, by nám však stačilo několik prstů. V nejrůznějších indikátorech kvalitní vědy, od citovanosti po mezinárodní patenty, máme rozhodně co zlepšovat. Věřím, že se to může změnit.

Málokoho překvapí, že prvním krokem k řešení dlouhodobých problémů české vědy je navýšení finančních prostředků. Stát by měl na vědu a výzkum pravidelně přidávat peníze tak, abychom během několika let dosáhli alespoň průměru EU ve vztahu k HDP. V posledních letech byla postavena řada nových pracovišť z evropských peněz, ta však již dnes mají problémy s vlastním financováním. V blízké budoucnosti lze proto očekávat doslova bratrovražedný boj o provozní finance od státu. Klesající úspěšnost žádostí u Grantové agentury ČR (dnes činící kolem 15 %) je jen jedním z prvních příznaků tohoto problému.

Samotné peníze nicméně nestačí. Pracovištím musí být finance rozdělovány na základě spravedlivých a předvídatelných kritérií oceňujících kvalitu vědeckých výstupů. V této souvislosti je buď třeba výrazně vylepšit nastavení tzv.kafemlejnku – domácího nástroje pro hodnocení vědy – nebo připravit nový mechanismus založený na principu tzv. peer review. Pouze tehdy mohou v ČR vznikat vědecké týmy vysoké mezinárodní úrovně.

Světovost české vědy by měla být dále posílena podporou zahraničních studijních pobytů a pracovních stáží pro naše mladé vědce, stejně jako jejich pohybu mezi více domácími pracovišti. Tímto lze účinně bránit zakonzervování pracovišť, kdy jsou konkurzy na pracovní místa často jen formálním procesem bez skutečného dopadu.

Konečně chci podpořit vznik nadačního fondu CIST (Czech Institute of Science and Technology) vedený mezinárodní vědeckou radou, který by každoročně přerozděloval 1 mld. Kč nad rámec současného rozpočtu na vědu. Z těchto prostředků by jednak financoval špičkové vědecké týmy, dále by podporoval jejich mateřské instituce a v neposlední řadě by lákal do ČR zahraniční vědce. Jeho zakládání je nyní v procesu, avšak nezbytnou podmínkou zůstává existence politické vůle. Tu já nabízím.

4. Podpora rodin a spokojeného stáří

“Chci, aby prioritou státu byla podpora rodin a vytváření podmínek pro aktivní naplnění života starších osob.”

Populace v ČR rychle stárne. Důchodový systém se dostává do čím dál větších problémů, bude přibývat obrovských investic na zdravotní péči. Firmy se často chlubí mladými zaměstnanci, ale jednogenerační pracovní týmy nejsou udržitelné. Nedokážeme dostatečně podporovat aktivní stáří, přitom je díky zlepšování životního stylu a zdravotní péče stále více osob vyššího věku schopno vést plnohodnotný aktivní život po mnoho let. Velký počet seniorů trpí nedostatkem zájmu, pomoci a společenského uplatnění. Naše rodiny často nejsou natolik funkční, aby dokázaly seniory podporovat a firmy natolik vstřícné, aby poskytovaly flexibilní úvazky těm, kteří se potřebují starat o své stárnoucí rodiče. Zapomněli jsme také využívat pro společnost zkušenosti starších. Tímto tématem se proto v Senátu budu intenzivně zabývat.

  • Zasadím se za funkční a pro stát únosný důchodový systém.

Budu podporovat kvalitní život starších spoluobčanů a smysluplnou pomoc státu s jejich finančním zabezpečením na stáří. Prosadím zvyšování odpovědnosti občanů  za své hospodaření a jejich vzdělání v oblasti dlouhodobého investování finančních prostředků, ze kterých by mohli čerpat ve stáří.

  • Podpořím aktivní stáří a budu bránit diskriminaci

Podpořím vše, co pomůže bojovat proti diskriminaci na základě věku, překonávat stereotypy související s věkem a odstranit bariéry, zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob. Vidím velký význam v celoživotním vzdělávání, univerzitách 3. věku (na jedné sám působím a mám s tím vynikající zkušenosti) a dalších institucích, které pomáhají starým lidem hledat nový smysl a uplatnění v životě a získat znalosti a dovednosti (například v oblasti informačních technologií).

Podpořím nestátní organizace, které pomáhají zabezpečit starým lidem aktivní účast na společenském dění prostřednictvím dobrovolné práce a klubové činnosti, aby nedocházelo k jejich společenské izolaci a ke vzniku s tím souvisejícíh psychických i fyzických problémů. Ve volebním obvodě 27, kde kandiduji, sídlí Hospic Cesta domů, sdružení Život 90 a mnoho dalších, které si zaslouží politickou podporu.

Každý člověk má právo na důstojný odchod ze života včetně možnosti volby, kde chce umřít. Je třeba zabezpečit lidskou důstojnost a jistotu pro umírající, že se nemusejí bát bolesti a nedostatečné péče o jejich psychické a fyzické potřeby.

5. Osobní odpovědnost v politice

“Jsem pevný ve svých názorech a je na mě spolehnutí. S tímto přístupem uspěji i v Senátu.”

V politice, obzvláště té české, se často operuje s pojmem tzv. “politické odpovědnosti”. V našich podmínkách byl ovšem tento důležitý princip překroucen do své vlastní karikatury. Myslím, že správně by měl znamenat, že politik vyvozuje pro sebe a svou politickou funkci důsledky i z problémů, které bezprostředně nezpůsobil, ale spadají do agendy, kterou má na starosti. V české realitě se ale bohužel politická odpovědnost naopak stala jakýmsi únikem před skutečnou osobní opovědností a de facto synonymem pro neodpovědnost.

Názorným příkladem z poslední doby je grantový program na tolik potřebné přilákání špičkových zahraničních vědců do ČR. Ten koncem roku 2013 vyhlásil ministr školství Štys, přestože věděl, že MŠMT na to nebude mít prostředky. Řada zajímavých vědců na výzvu reagovala, v některých případech už za sebou “spálili mosty” a MŠMT pak muselo výzvu pro nedostatek financí zrušit. Následky pro věrohodnost ČR (a jejích vědeckých institucí, které jsou v tom zcela nevinně) ve vědeckém světě jsou nedozírné, zatímco důsledky pro bývalého ministra nulové. Rozvrtání vysokoškolské sféry svého času ministrem Dobešem by mohlo sloužit jako další příklad. O páně prezidentově šlapání v porcelánu vysokoškolských profesur a akademické autonomie darmo mluvit.

Jsem proto přesvědčen, že je nutné, aby politická odpovědnost byla jakousi “nadstavbou” nad zcela samozřejmou “standardní” osobní odpovědností zakotvenou v morálních hodnotách, které jsou v životě daného politika určující a které společnost, kterou zastupuje, v podstatné míře sdílí (alespoň jako žádoucí ideál, ne nezbytně jako bezvýjimečnou praxi). Důležité jsou zejména hodnoty férovosti, spolehlivosti, konzistentnosti, uměřenosti, ale i empatie, uvážlivosti a prozíravosti.

Souvisejícím aspektem je, že zvolený politik nemůže být jen číslem do počtu v hlasovací mašinerii loajálně protlačující cokoliv předložené lídry příslušných stran. Samozřejmě je důležité podstatné kroky do značné míry předjednat, nebýt nečitelný, nesrozumetelný a nepředvídatelný. To ale nesnímá z politika povinnost svědomitě, osobně, dle nejlepšího vědomí a svědomí aplikovat tu smlouvu s voliči, kterou představuje jeho volební program, na konkrétní situaci řešeného politického problému.

V případě zvolení bude klíčovým pro jakékoli mé rozhodování prospěch ČR a jejích občanů, nikoliv stranické a jiné partikulární zájmy. Tak, jako jsem během svého osmiletého rektorování prakticky denně publikoval stručné informace o své práci pro Univerzitu Karlovu (http://hampl.cuni.cz), připravuji obdobnou transparentnosti pro výkon senátorského mandátu. Chci také, aby při pravomocném odsouzení za trestnou činnost dotyčnému politikovi zaniknul mandát.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
nezávislý senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č. 27
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu
Email: hamplv@senat.cz
Asistent a poradce
PhDr. Karel Höfer
Email: karel.hoefer@gmail.com
Telefon: +420 777 301 892
Kontaktní kancelář
U železné lávky 568/10
118 00, Praha 1 – Malá Strana
Senátní kancelář
Kolovratský palác
Valdštejnská 10/154
118 01, Praha 1 – Malá Strana
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01, Praha 1 – Malá Strana
2. lékařská fakulta UK
Ústav fyziologie

Plzeňská 130/221
150 00, Praha 5 – Motol
Zadavatel a Zpracovatel: PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google