Úplné texty podpor
   • prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity  „Václava Hampla znám blíže od roku 2010. Spolupracovali jsme v rámci České konference rektorů a také jako rektoři pražských vysokých škol. Vážím si jeho manažerských schopností, a snad ještě víc jeho zásadového přístupu. Mnohokráte jsem zažil, jak vedl diskusi k jádru problému, otevřeně vyjadřoval své postoje a hledal kompromis přínosný pro všechny strany. Cenil jsem si toho, že neslevoval ze svých zásad, dodržel, co slíbil, ale zároveň byl otevřený jiným pohledům. To jsou postoje, které ctí každého opravdového demokrata. Jsem přesvědčen, že Václav Hampl díky svým zkušenostem z vedení Karlovy univerzity, z konference rektorů, ale též z dlouhodobého pobytu na univerzitách ve Spojených státech, může výrazně přispět ke kultivaci vysokoškolského prostředí u nás a stabilizaci role vysokých škole ve společnosti. Nepochybuji o tom, že naši politickou scénu obohatí svou odbornou erudicí, věřím ale, že ji též svým přátelským přístupem zlidští.“
   • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., přední český egyptolog  „Václava Hampla znám téměř 15 let, a měl jsem možnost poznat i jeho manželku a děti. Vždy jsem o něm měl to nejlepší mínění. Byl a je pro mě člověkem, který dokáže spojit práci s péčí o rodinu. Vždy jsem měl dojem, že žije naplno své povolání být křesťanem. Jeho vnitřní harmonie, a sladění práce, zodpovědnosti vůči vlastnímu svědomí a zodpovědnosti za rodinu, jsou pro mě tím nejlepším garantováním zralosti člověka, o němž jsem přesvědčen, že i v budoucnu dokáže z těchto prvků svého života čerpat v práci a pro dobro společnosti. Jsem velmi rád, že se k tomuto kroku odhodlal a velmi jeho kandidaturu podporuji.“
   • p. Stanislaw Góra, katolický kněz, prezident Arcidiecézní charity Praha  „Víra, vize, dlouhodobé usilování, prokazatelné výsledky, umění naslouchat, akademická i osobní integrita. To jsou dle mého úsudku vlastnosti, kterých se  této společnosti nedostává a které tak naléhavě potřebujeme k obrodě. Jedním z jejich nositelů je Václav Hampl. Znám ho léta: jako vědce, manažera i člověka. To mě take vede k přesvědčení, že právě on patří do Senátu naší země a proto jeho kandidaturu zcela podporuji. Ne pro kalkul, ne pro osobní zájem. Z přesvědčení.“
   • prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., katolický kněz, prezident České křesťanské akademie „S velkou radostí jsem přijal zprávu, že profesor Hampl, který se skvěle osvědčil jako rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů, je ochoten sloužit naší zemi v Senátu ČR. Málokdo je tak dobře připraven pro náročné úkoly a tak plně kvalifikován po odborné i charakterové stránce přispívat k tolik potřebné morální a duchovní obnově naší současné politické scény. Po léta sleduji – spolu s univerzitními kolegy a studenty – s velkým uznáním nejen vynikající působení profesora Hampla v oblasti vědy a v čele naší nejvýznamnější akademické instituce, nýbrž i jeho občanskou angažovanost. Velmi si cením jeho odvahy, s níž se dokázal v řadě případů vzepřít mocenským tlakům, aby obhájil akademickou a občanskou svobodu a postavil se na stranu práva a spravedlnosti. Má-li mít existence Senátu smysl, má-li Senát konečně plnit svou důležitou roli záruky a pojistky demokratické kultury, pak je nezbytně třeba, aby v něm zasedali a rozhodovali lidé, jako je profesor Hampl. Jednoznačně podporuji jeho kandidaturu a prosím, abyste ji podpořili i Vy.“
   • Mgr. Vladimír Hanáček, politolog, pedagog Vyšší odborné školy publicistiky „Občané Prahy 1 mají unikátní šanci, jak prospět celé naší zemi: zvolit prof. Václava Hampla, člověka mimořádné odborné erudice, bohaté profesní zkušenosti i vysoké mravní integrity a společenské autority, do Senátu! Osobnost, jejíž službu obecnému blahu naše republika velmi potřebuje! Jsem nadšen ambicí prof. Hampla usednout v horní parlamentní komoře a vyslovuji jeho kandidatuře plnou podporu!“
   • Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR „Pana profesora Václava Hampla jsem poznal, když byl rektorem Univerzity Karlovy, jako velmi inteligentního a morálního člověka, kterého si vážím. Jsem si jistý, že by své zkušenosti, které získal ve vedení univerzity i při svém širokém mezinárodním působení, velmi dobře uplatnil i v praktické politice. Proto plně podporuji jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR.“
   • PhDr. Karel Hofer, politolog „S radostí jsem uvítal, že se bývalý rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu. Senátory by se podle mého názoru měli stávat zkušení a čestní občané, kteří během svého předchozího veřejného působení prokázali dostatek morálních kvalit, odpovědnosti, pracovitosti a odvahy. Přesně takovým kandidátem je prof. Václav Hampl, a proto si zaslouží i Váš hlas!“
   • prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., nestor dětské onkologie „V mém pojetí (a nepochybně i v názorech mnoha dalších jedinců) by měl být Senát Parlamentu České republiky radou moudrých, sborem osobností s nadhledem, nezatížených zájmy a rozpory politických stran. Zdaleka tomu tak není. Proto se rád a s plnou odpovědností vyjadřuji k návrhu kandidatury profesora RNDr. Václava Hampla, DrSc. na místo senátora. Profesor Hampl splňuje po mém soudu k výkonu tak významného postavení veškeré předpoklady. Je vynikajícím vědeckým pracovníkem ve svém oboru, opírajícím se o dlouholeté zkušenosti získané na renomovaných pracovištích ve Spojených státech amerických. Je oceňovaným vysokoškolským pracovníkem, pedagogem, který je schopný vysvětlit podstatu složitých problémů srozumitelně. Na základě těchto, ale i osobních vlastností byl zvolen členem Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze, ve kterém působil tak přesvědčivě, že se stal na několik let jeho předsedou. Skutečnost, že Akademický senát je institucí složenou z pedagogů a studentů 17 fakult, zvolených fakultními senáty v rovnoměrném počtu, je zřejmé, že jeho řízení není snadné. Profesor Hampl zvládl tuto funkci s takovým přehledem, že byl po následující dvě čtyřletá období zvolen rektorem Karlovy univerzity. Svým působením, navíc často za nesnadných situací, prokázal svoji schopnost managerskou. Byl důstojným reprezentantem univerzity jak uvnitř, tak v mezinárodních stycích, vybaven dokonalými schopnostmi uvážlivého jednání i jazykově. Je jedincem vysokých morálních hodnot. Zmíněné okolnosti mě přivádějí k přesvědčení, že profesor Hampl je moudrou, vyrovnanou osobností hodnou stát se členem Senátu Parlamentu České republiky. Jeho kandidaturu doporučuji a plně podporuji.“
   • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  „Václav Hampl senátorem? No a kdo jiný! S Václavem Hamplem jsem měl příležitost se blíže poznat jako s rektorem věhlasné Univerzity Karlovy a předsedou České konference rektorů. V žádné z těchto vrcholových funkcí nezklamal, naopak přesvědčil o svých hlubokých odborných a lidských kvalitách. Vždy jsem si cenil jeho zásadových postojů, kdy nehájil pouze zájmy Univerzity Karlovy, ale celé akademické obce, i nás „malých“ univerzit. Akademické a občanské svobody a spravedlnost mu byly nade vše a to i přes aroganci některých politiků a úředníků, před kterými ze svých zásad neuhnul. Lituji, že Václav Hampl nekandiduje v mém volebním okrsku, po dlouhé době bych měl jasno koho volit – odborně erudovaného, manažersky zdatného, zásadového a především slušného člověka. Jsem přesvědčen, že právě takové osobnosti naše politika potřebuje.“
   • prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., institucionální ekonom „Profesora Hampla jsem poprvé viděl na setkání vedení Univerzity Karlovy v Nymburce, ještě jako pro mne neznámého mladého muže, ale už v roli předsedy Akademického senátu. Senát je vlastně na univerzitě „moc zákonodárná“, a ten mladý muž prokazoval hned od počátku svou výjimečnou schopnost vystupovat jako lídr akademické obce. Rozhodující je ale pro mne až zkušenost s rektorem Václavem Hamplem na zasedáních Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to po obě funkční období, kdy stál v jejím čele. V knize knih najdeme moudrý výrok: „Poznání vede k domýšlivosti, láska však buduje“. Rektor Hampl ještě před vstupem do akademické politiky získal v poznání prestiž, a byl proto respektován. Nevím, zda lze říci, že mladý rektor vedl jednání vědecké rady a chod celé univerzity s láskou; domýšlivost však na jeho zjevu a vystupování jsme rozhodně neviděli. A je jisté, že Václav Hampl univerzitu budoval: podporou pokroku v poznání, růstem aktiv vzájemné důvěry, atmosférou vztahů, na něž se člověk mohl těšit a nebyl zklamán. Ani potřebná špetka humoru odlehčující břemeno racionálního poznání zde nechyběla. Nevím, zda lze s těmito talenty a vlastnostmi uspět v české politice. Ale potřebovala by to jako sůl.“ 
   • prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult., filosof, pedagog, komeniolog, bývalý mluvčí Charty 77 „Znám pana Václava Hampla řadu let jednak jako vysokoškolského učitele a především jako rektora Univerzity Karlovy. Vedl si velmi dobře, i když jeho funční období spadalo do doby vypjaté společenské i odborné diskuse o vysokém školství.  Nikdy si  nepočínal sobecky, nýbrž dokázal udržet dialogickou pozici na příslušné úrovni. Tak byl také v školských kruzích všemi vnímán a respektován. Proto mohu ze srdce upřmného ho doporučit jako velmi vhodného kandidáta do Senátu.
   • prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., historik a odborník na česko-německé vztahy „Zpráva, že prof. Václav Hampl kandiduje do Senátu, je zvěst vysoce potěšující. Energický muž s velkou akademickou zkušeností učitele i nejvyššího universitního manažera, tedy rektora UK, úspěšný badatel s dlouholetou pracovní zkušeností v USA, ale také osvědčený předseda České rektorské konference a člen celé řady mezinárodních grémií může obecně přinést do druhé komory českého parlamentu mnohdy tak absentující nadhled a mezinárodní rozhled. Především však profesor Hampl přichází, aby tématisoval a řešil problémy vysokoškolské a vědní politiky. To je dlouhodobá Popelka či dokonce trvale spící princezna českého politického dění. Václav Hampl ji nemůže vysvobodit ze zakletí zázračným polibkem. Může ale – a to je důvod, proč jeho kandidaturu důrazně podporuji – nasadit svoji energii a zkušenost ve prospěch oživení senátní i obecné komunikace na toto téma a přijetí řady potřebných legislativních norem. Může pomoci navrátit problematice vědy a vysokých škol postavení významných, centrálních a mezinárodně prestižních témat české politiky. A to je pádný důvod, proč podporovat jeho volbu.“
   • doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý premiér a dlouholetý senátor „Volte, koho už před Vámi zvolili moudří (nebo: soudní) lidé. Rektorem Univerzity Karlovy se člověk stane ne proto, že má peníze nebo politickou protekci, ale proto, že ho zvolí učení lidé, páni profesoři a docenti a také kritičtí mladí lidé – studenti. Už to samo je doporučením pro voliče, kteří se rozhodují, koho Praze 1 zvolit do Senátu. Tohoto rektora jsem navíc osobně zažil jako učitel jedné z fakult této univerzity. Teprve za jeho rektorování se naše staroslavná Alma mater začala stávat součástí veřejného života naší země. Otevírala se problémům, které nás trápí. Je těžké být rektorem vysokého učení, v jehož čele stál i neohrožený mistr Jan Hus. Ale, jak se ukazuje v tomto případě, je to zavazující! Náš rektor se dokázal postavit i panovníkovi na Pražském hradě (prezidentu Zemanovi), když byl přesvědčen, že ten nejedná spravedlivě. A navíc protiústavně. Takové přece chceme mít i senátory! Moudré, kteří už něco dokázali a hlavně – nebojácné. Neohrožené!“
   • prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., profesor na Cardiff University „Demokracie není myslitelná bez akademických svobod. Vážím si Václava Hampla, který v úřadu rektora Univerzity Karlovy tyto svobody a nezávislost důsledně hájil s občanskou kuráží i politickou jasnozřivostí.“
   • RNDr. Hana Ripková, PhD., ředitelka Fulbrightovy komise v ČR „Vždy jsem si nejvíc vážila slušných lidí. Slušných za všech okolností, ne nutně vyhledávajících konfrontaci, ale takových, kteří se konfliktu nevyhnou a ukáží svůj jasný postoj. Profesor Hampl se ve vyhraněných dobách, jak jsem měla možnost pozorovat, dobře osvědčil a dokázal klidným a věcným způsobem přesvědčit váhavce a neuhnout tupé síle. Znala jsem Václava Hampla jako excelentního vědce. Potěšilo mě, že se dobře vyrovnal i s rolí manažera gigantické organizace, jakou je Univerzita Karlova a ukázal, že se hodí nejen do vůdčí role ve vědeckém týmu, ale získává respekt i na pomezí akademického a politického světa. Pro mě velice dobře naplňuje představu senátora – pracovitého, zkušeného, schopného, moudrého. A především slušného člověka.“
   • prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., první česká nositelka grantu Evropské výzkumné rady „V senátu by měli být lidé vzdělaní, zkušení, zásadoví a zároveň schopní hledat kompromisy. Měli by mít nadhled a zastávat správné morální hodnoty. Profesor Václav Hampl je pro mě ideálním kanditátem, který splňuje všechna kritéria. Byla jsem pyšná, že jsme na Karlově univerzitě měli schopného a úspěšného rektora, který nereprezentoval pouze odbornost, ale i společenský a kulturní přesah univerzity. Doufám, že Václav Hampl bude zvolen a že budeme mít potěšení mít i takového senátora. „
   • MUDr. Zuzana Roithová, MBA, bývalá senátorka a členka Evropského parlamentu  
    „Velmi si vážím rozhodnutí profesora Václava Hampla, že po náročném osmiletém řízení naší nejstarší a nejvýznamnější univerzity se namísto zaslouženého klidu rozhodl zastupovat zájmy občanů v senátu. Svou obětavou, cílevědomou a zcela nezištnou prací ve funkci rektora dokázal zajistit rozvoj a růst Karlovy Univerzity v nelehkém období ekonomické krize. Jeho hlas byl nejednou poslední záchranou pro zachování demokratického charakteru českých vysokých škol i hrází před vytunelováním fakultních nemocnic. V posledním období jsem mohla také sledovat zblízka jeho práci v Evropské univerzitní asociaci. Jsem přesvědčena, že by profesor Haml jako senátor významným způsobem dokázal positivně ovlivňovat dění v naší společnosti, a proto si dovoluji upřímně doporučit obačnům dát hlas ve volbách do senátu právě tomuto kandidátovi. Náše společnost takovéto čestné a zkušené odborníky v senátu potřebuje jako sůl.“
   • Mgr. Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera „Konečně dobrá zpráva pro českého voliče! Do vysoké politiky míří člověk, který je vzdělaný, slušný a zásadový, není spjat s politickými stranami a zavázán zájmovým skupinám. Přes své relativní mládí má dost zkušeností a za sebou hmatatelné výsledky. Především pak v oblasti vzdělání, tedy v oblasti, o které se často jen mluví a málokdy skutečně něco udělá… Kolik takových se v politice pohybuje? Krátce a jasně: mám radost!“
   • MgA. Daniela a Mgr. Jan Řeřichovi, autoři a organizátoři projektu Mene Tekel „S velkou nadějí jsme přijali zprávu, že profesor RNDr. Václav Hampl, DrSc., přijal kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR. Při realizaci mezinárodního projektu Mene Tekel, festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa, jsme měli čest spolupracovat s panem profesorem Václavem Hamplem jako rektorem Univerzity Karlovy po celé jeho osmileté funkční období. S úctou jsme sledovali jeho vědeckou a pedagogickou činnost, moudrou a vždy zásadovou práci rektora a předsedy České konference rektorů. Velice si vážíme skutečnosti, že si pan profesor dokázal navzdory svým pracovním a občanským povinnostem vždy najít dostatek času na osobní setkání s politickými vězni padesátých let. Nekompromisně a neokázale tím vyjádřil svůj postoj k vysokým mravním hodnotám, které političtí vězni zosobňují, k odkazu obětí nacistické a komunistické totality. V osobnosti prof. V. Hampla spatřujeme vzácnou souhru mimořádných odborných a manažerských zkušeností i přirozené autority. Jsme přesvědčeni, že pan profesor Václav Hampl je povolán k tomu, aby v zodpovědné funkci senátora pomohl k tolik potřebné mravní obrodě naší společnosti i kultivaci naší politické scény, a proto jeho kandidaturu bezvýhradně podporujeme.“
   • Martina Špinková, předsedkyně hospicového sdružení Cesta domů „Představuji si, že v Senátu a v politice vůbec je široké a pohříchu často nevyužívané pole svobody. Představuji si, nakolik znám zprostředkovaně univerzitní politiku, že v té politické politice je to pole širší, zoranější (tedy i pády mohou být hlubší) a je tam plno zajímavé práce, která čeká na zkušené, moudré a chrabré. Představuji si, že se panu Václavu Hamplovi podaří na tomto poli udělat pár dobrých věcí a věřím, nakolik jsem jej poznala, že k tomu má dostatek zkušeností, moudrosti i té chrabrosti.“
   • Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., přírodovědec, teolog, katolický kněz “Václava Hampla jej jako morálně konzistentního, cílevědomého a čestného vědce a jsem přesvědčen, že v něm Senát získá osobnost, která významně přispěje ke kultivaci a etickému pozvednutí naší politické scény. O manažerských schopnostech, širokém rozhledu ale i lidském přístupu prof. Hampla a jeho oblibě v akademické obci svědčí i to, že funkci rektora Univerzity Karlovy zastával hned dvakrát, když do druhého období byl Akademickým senátem UK zvolen drtivou většinou.”
   • prof. PhDr. Petr Weiss, PhD, DSc., sexuolog „Připojuji svou podporu kandidatuře profesora Hampla do Senátu. Věřím, že naše země potřebuje ve své reprezentaci právě takové lidi: pevné v postojích, nezávislé v názorech a velkorysé v rozhledu. Jsem přesvědčen, že právě Praha dokáže ocenit hodnoty, které právě on představuje. Jsem rád, že ho mohu volit jako svého kandidáta i já.“
   • JUDr. Eliška Wagnerová, PhD., senátorka a bývalá ústavní soudkyně „Podporuji senátní kandidaturu prof. RNDr. Václava Hampla DrSc. Profesor Hampl je známý jak jako přední odborník v oblasti přírodních věd, tak – a to především – jako člověk s pevnými názory, který není ochoten bezmyšlenkovitě sloužit státní moci ani zájmovým skupinám. Odborník s pevným vlastním názorem, tj. nezávislá vzdělaná neohrožená osobnost, to jsou charakteristiky ideálního kandidáta pro senátní volby. Václav Hampl takovou osobností je a proto jej podporuji.“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
nezávislý senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č. 27
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu
Email: hamplv@senat.cz
Asistent a poradce
PhDr. Karel Höfer
Email: karel.hoefer@gmail.com
Telefon: +420 777 301 892
Kontaktní kancelář
U železné lávky 568/10
118 00, Praha 1 – Malá Strana
Senátní kancelář
Kolovratský palác
Valdštejnská 10/154
118 01, Praha 1 – Malá Strana
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01, Praha 1 – Malá Strana
2. lékařská fakulta UK
Ústav fyziologie

Plzeňská 130/221
150 00, Praha 5 – Motol
Zadavatel a Zpracovatel: PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google